Fajne noclegi w górach Łączki u wrót Bieszczad - Zielona Polana Resort

Regulamin

Świadczenia usług drogą elektroniczną

 

§ 1

Podmiot będący Usługodawcą

 

  1. Usługodawcą jest SMART GO Marcin Sadliński, Łączki 2, 37-750 Dubiecko , NIP: 718 186 36 93 REGON: 451180895 , zwany dalej SMART GO.

 

 

§ 2.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

  1. Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. Drogą elektroniczną SMART GO świadczy usługę o nazwie „VOUCHER POBYTOWY” zwany dalej Voucherem. Voucher uprawnia do bezgotówkowej zapłaty ceny całkowitej za dowolne usługi turystyczne oraz gastronomiczne organizowane przez Usługodawcę.

 

  1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. usługa nieumożliwiająca zapoznanie się z ofertą Usługodawcy,
  2. usługa umożliwiająca zakupienie Vouchera,
  3. usługa przesłania na podany przez Klienta adres e-mailowy Vouchera,
  4. usługa umożliwiająca przesłanie bezpłatnego Newslettera.

 

§ 3.

Zakup Vouchera

1.Zakup vouchera odbywa się poprzez formularz umieszczony na portalu Usługodawcy.

2.Aby zakupić Voucher należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail.

3.Nabywca przelewa ustaloną kwotę  poprzez system płatności elektronicznych Tpay.

4.Wartość vouchera to wartość wybranego pakietu  zgodnie z aktualną ofertą  Usługodawcy, widoczną na stronie https://www.zielonapolana.com.pl/voucher.php?v_id=1.

5.Nabywca otrzymuje drogą e-mail w ciągu 24 godzin wygenerowany Voucher.

6.Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

 

§ 4.

Zasady korzystania z Vouchera

1. Każdy  Voucher jest wydawany imiennie.

2. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Voucher stanowi formę zapłaty za wszystkie oferowane usługi przez Usługodawcę;

b. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Vouchera, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;

c. W przypadku zakupu usług o wartości wyższej niż wartość Vouchera, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;

d. Voucher ma termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności  nie można nim dokonywać płatności;

e. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;

f. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania  zastępczego.

g. Voucher jest bezzwrotny, nie można go wymienić na gotówkę

f. Voucher może być zrealizowany jednorazowo lub w częściach do wyczerpania wartości nominalnej

 

§ 5.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu

 

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorca powinien dysponować:

a.  urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;

b. przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

c. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail);

d.  programem umożliwiającym otworzenie i przechowywanie dokumentów w formacie PDF;

2. Korzystanie z Usług może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies.

3. Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 6.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi, w przypadku upływu terminu ważności Vouchera rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli przesłane na adres e-mail: info@zielonapolana.com.pl.  Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

 

§ 7.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać poprzez kontakt pod adresem mailowym: info@zielonapolana.com.pl

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Usługobiorcy.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail, chyba że Usługobiorca wskaże w treści reklamacji, że chce otrzymać odpowiedź w innej formie i poda w tym celu wszystkie niezbędne.

 

§ 8.

Komunikacja

 

1. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

a.  telefonicznie, pod numerem telefonu: 600 660 690;

b. za pośrednictwem e-maila na adres: info@zielonapolana.com.pl.

 

§ 9.

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 

1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016 r. poz. 1823 ze zm.).

2. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem strony internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§ 10.

Postanowienia końcowe

 

1. Administratorem danych osobowych jest SMART GO Marcin Sadliński, Łączki 2, 37-750 Dubiecko

, NIP: 718 186 36 93, REGON: 451180895.

2. Dane osobowe są zbierane w celu wykonania usługi „VOUCHER POBYTOWY”,

3. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

powrót

Zielona Polana Resort

u wrót Bieszczad, serdecznie zaprasza ;)

  37-750 Dubiecko
  Łączki 2
  woj. podkarpackie

Facebook
Instagram

Sprawdź dostępność

Szanowni Goście, rezerwacje przyjmujemy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz rezerwacyjny

Tel. +48 500 510 420
Tel. +48 600 660 690
Email: info@zielonapolana.com.pl


Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu na poniższe dane:
SMART GO (Zielona Polana)
Łączki 2, 37-750 Dubiecko
ING Bank Śląski 11 1050 1025 1000 0092 6132 2920

Przy wpłacie zaliczki, w tytule prosimy o podanie terminu rezerwacji oraz liczby osób.

Przyjazd

Wyjazd

(*) - Wypełnij wymagane pola

Wyczyść
Wybierz datę przyjazdu
przewodnik po okolicy